Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 O Υποβάλλων τη Φόρμα Συμμετοχής στο περιγραφόμενο στο Προοίμιο της παρούσας τηλεοπτικό πρόγραμμα (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως ο «Υποψήφιος Συμμετέχων»), δηλώνω υπεύθυνα ότι θα συμμετάσχω σε κάστινγκ το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία με την επωνυμία «BARKINGWELL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BARKINGWELL MEDIA», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο Κτίριο 6, ΣΕΑ 1 Μεσογείων 40,2 χλμ, Αττική Οδός, Παιανία 190 02, με αριθμό ΓΕΜΗ 141449701000, ΑΦΜ 800804618, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής η «Εταιρεία»). Ομοίως δηλώνω ότι έχω διαβάσει και ενημερωθεί για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου, το οποίο αποδέχομαι, χορηγώντας τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, καταχώρηση, χρήση, και εν γένει νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ή έχουν συλλεγεί από τρίτους, σύμφωνα με όσα αναλυτικώς περιγράφονται ως ακολούθως.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Η Εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής ιδίως κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων πραγματοποιεί κάστινγκ (εφεξής το «Κάστινγκ»), με σκοπό την εξεύρεση συμμετεχόντων στο μουσικό τηλεοπτικό πρόγραμμα διαγωνιστικού περιεχομένου με το τίτλο «FAME STORY», την παραγωγή του οποίου έχει αναλάβει (εφεξής τα «Πρόγραμμα», βασιζόμενο στο Format «STAR ACADEMY» της εταιρείας «BANIJAY RIGHTS LIMITED»), ώστε να προβληθεί το Πρόγραμμα αυτό, ολόκληρο ή σε αποσπάσματα, στην Ελλάδα από τον τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας «STAR CHANNEL» (εφεξής το «STAR CHANNEL») καθώς και στην Κύπρο από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ» (εφεξής το «ΡΙΚ»),  εφεξής καλουμένων ως οι «Τηλεοπτικοί Σταθμοί», ή σε οποιαδήποτε Online Πλατφόρμα ή/και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η Εταιρεία, οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή τρίτοι συνεργάτες τους.

Με τη συγκατάθεση του Υποψηφίου Συμμετέχοντος και δεδομένης της φύσης και του σκοπού του Προγράμματος, όπως έχει γνωστοποιηθεί τόσο στον ίδιο όσο και στο ευρύ κοινό, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία έχει χορηγήσει ο ίδιος ο Υποψήφιος Συμμετέχων, δια της συμπλήρωσης της Φόρμας Συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και των σχετικών εγγράφων, για τη συμμετοχή του στο Κάστινγκ.

Με την παρούσα παρέχεται στον Υποψήφιο Συμμετέχοντα η απαιτούμενη ενημέρωση, συμφώνως προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και της εν γένει ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ιδίως ν. 4624/2019) και των Οδηγιών της οικείας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά τα κάτωθι αναφερόμενα:

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των χορηγούμενων προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «BARKINGWELL MEDIA Α.Ε» (έδρα: Παιανία Αττικής, Κτίριο 6, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, 40,2 χλμ. Αττικής Οδού, τ.κ. 190 02, τηλέφωνο: 21 4687 7700, www.barkingwell.gr, Α.Φ.Μ. 800804618, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ»).

Ο Υποψήφιος Συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει με τους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων των από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας (των προσωπικών σας δεδομένων) και να ασκήσει τα δικαιώματα που ακολούθως αναλύονται, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στις παραπάνω ταχυδρομικές τους διευθύνσεις ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected].

 1. Δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία:

 (i) τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας του Υποψηφίου Συμμετέχοντος που γνωστοποιούνται στην Εταιρεία για τη συμμετοχή του τόσο στο κάστινγκ όσο και στο ίδιο το Πρόγραμμα, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ακόλουθων: ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, τηλεφωνικός αριθμός, επάγγελμα, σπουδές, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και εν γένει τα δεδομένα που υποβάλλονται με τη Φόρμα Συμμετοχής.

(ii) τα προσωπικά δεδομένα του Υποψηφίου Συμμετέχοντος που περιλαμβάνουν την εικόνα, τη φωνή και δηλώσεις του και όσα λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετίζονται με την συμμετοχή του και τη δράση του στα γυρίσματα, τα προπαρασκευαστικά γυρίσματα, auditions, casting, πρόβες, προετοιμασίες γυρισμάτων, τα backstage, σε λήψεις προωθητικού και διαφημιστικού υλικού (φωτογραφήσεις κλπ.), σε μονταρισμένα/αμοντάριστα πλάνα, και εν γένει όσα καταγράφονται σε εικόνα η/και ήχο στο πλαίσιο παραγωγής και μετάδοσης του Προγράμματος που επεξεργάζονται τα προσωπικά του καθενός από τους Υποψηφίους Συμμετέχοντες και απορρέουν από την προσωπική, φυσική και λεκτική παρουσία, φυσιογνωμία και δράση του καθενός στο πλαίσιο των Προγραμμάτων και των ως άνω διαδικασιών.

(iii) Τυχόν δεδομένα μεταφοράς του Υποψηφίου Συμμετέχοντoς από και προς πιθανά σημεία ή τόπους γυρισμάτων/παραγωγής καθώς και δεδομένα παρουσίας όπως καταγράφονται σε ημερολόγια/ οργανογράμματα γυρισμάτων/παραγωγής κλπ (π.χ. ώρα/ημέρα προσέλευσης/αποχώρησης).

Ρητώς γνωστοποιείται στον Υποψήφιο Συμμετέχοντα ότι η συλλογή και επεξεργασία του συνόλου των ως άνω δεδομένων αποτελεί τόσο νόμιμη υποχρέωση όσο και συμβατική προϋπόθεση/απαίτηση για τη Συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, καθώς η μη παροχή δυνατότητας νόμιμης επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων συνεπάγεται αδυναμία εκτέλεσης των σκοπών της παρούσας, αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της Εταιρείας έναντι των Τηλεοπτικών Σταθμών μετάδοσης, των Αρμοδίων Αρχών και του Νόμου, καθώς και αδυναμία προστασίας όσων εννόμων συμφερόντων του Υποψηφίου Συμμετέχοντος σχετίζονται με τη συμμετοχή του στo Πρόγραμμα.

 1. Σκοπός και νομική βάση της Επεξεργασίας

 Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εκ μέρους της Εταιρείας (ή/και του δικαιούχου του τυχόν format καθώς και των ειδικών ή καθολικών διαδόχων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Τηλεοπτικών Σταθμών), παραγωγή, μετάδοση και εμπορική εκμετάλλευση του Προγράμματος «FAME STORY»,, καθώς και του υλικού του casting, του διαφημιστικού, προωθητικού και σχετικού οπτικού, ακουστικού, οπτικοακουστικού και λοιπού υλικού με οιονδήποτε τρόπο και μέσο ενδεικτικώς, ως ακολούθως: α) με την εγγραφή και αναπαραγωγή και γενικά αποτύπωση της εικόνας, της φωνής και γενικότερα της παρουσίας και συμμετοχής του Υποψηφίου Συμμετέχοντος, με οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο (μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα) σε κάθε μορφής υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ή ήχου ή εικόνας (π.χ. βιντεοκασσέτες, φιλμ, κασσέτες, videodiscs, CDs, CD-R, tape slides, φωτογραφίες, holographs, τρισδιάστατες εικόνες, ψηφιακά αρχεία όπως mp3, wma, mpeg, avi και όσα άλλα τυχόν εφευρεθούν στο μέλλον, κλπ), β) με την απευθείας ή σε μαγνητοσκόπηση τηλεοπτική ή/και ραδιοφωνική μετάδοση του εγγεγραμμένου υλικού (στο σύνολό του ή σε αποσπάσματα επιλογής της Εταιρείας,), άπαξ ή σε απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, με οποιαδήποτε μέθοδο (ψηφιακή, αναλογική) και τεχνικό μέσο (επίγεια, δορυφορικά, ασύρματα ή καλωδιακά), σε ελεύθερη λήψη ή έναντι συνδρομής, μέσω οποιουδήποτε τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού φορέα, γ) με τη διανομή στο κοινό με κάθε τρόπο, μέσο και μέθοδο, του συνόλου ή μέρους του οπτικού ή/και ακουστικού υλικού που θα παραχθεί (στο σύνολό του ή σε αποσπάσματα επιλογής της Εταιρείας), ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα, μέσω διαδικτύου, IPTV (με ή χωρίς αποθήκευση), άλλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά XDSL), εφαρμογών WAP, MMS κ.λπ., υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (π.χ. τεχνολογίες δικτύου 3G) και γενικά κάθε μεθόδου και υποδομής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή ή μετάδοση οπτικοακουστικού περιεχομένου που υφίσταται ή θα εξευρεθεί ή εφαρμοστεί στο μέλλον, άπαξ ή σε απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, σε ελεύθερη λήψη ή έναντι συνδρομής, δ) με τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην εγγραφή του Καστινγκ ή του Προγράμματος ή της συμμετοχής του Υποψηφίου Συμμετέχοντος ή εκτέλεσής του, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος (συμπεριλαμβανόμενων catch up δικαιωμάτων), ε) με τη χρήση και επεξεργασία της εικόνας ή/και της φωνής και της εν γένει παρουσίας/συμμετοχής του Υποψηφίου Συμμετέχοντος που θα εγγραφεί στα πλαίσια του παρόντος, για την δημιουργία περαιτέρω τηλεοπτικών προγραμμάτων, όπως best of, making of, αφιερωμάτων κ.λπ. προς μετάδοση, για τις ανάγκες προώθησης της μετάδοσης του Καστινγκ ή του Προγράμματος με κάθε τρόπο (ενδεικτικά αναφερομένων της τηλεόρασης, διαδικτύου, στον Τύπο κ.α.), χωρίς χρονικό, τοπικό ή έτερο περιορισμό, σύμφωνα με τους τρόπους μετάδοσης και διανομής, που ενδεικτικώς αναφέρονται στον παρόντα όρο, στ) με την εκμετάλλευση του Κάστιγνκ ή του Προγράμματος, καθώς και των λοιπών τηλεοπτικών προγραμμάτων, στα οποία περιέχεται η εικόνα ή/και η φωνή και η εν γένει παρουσία/συμμετοχή του Υποψηφίου Συμμετέχοντος (ως συνόλου ή αποσπασμάτων αυτών επιλογής της Εταιρείας) μέσω υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης, ζ) με τον υποτιτλισμό ή/και μεταγλώττιση ή άλλη επεξεργασία του Κάστιγνκ ή του Προγράμματος και των λοιπών τηλεοπτικών προγραμμάτων, στα οποία θα ενσωματωθεί η εγγραφή της εικόνας ή/και της φωνής και της εν γένει παρουσίας/συμμετοχής του Υποψηφίου Συμμετέχοντος, η) με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια εκτέλεση του εγγεγραμμένου υλικού, ως συνόλου ή αποσπασμάτων αυτού επιλογής της Εταιρείας, θ) με τη διασκευή, προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του εγγεγραμμένου υλικού (ως συνόλου ή αποσπασμάτων αυτού επιλογής της Εταιρείας, π.χ. σε βιβλίο, περιοδικό, παιχνίδι, σε εφαρμογή κινητών τηλεφώνων/tablet και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, κινητής τηλεφωνίας και άλλων μέσων και εφαρμογών), ι) με τη διανομή του εγγεγραμμένου υλικού (ως συνόλου ή αποσπασμάτων αυτού επιλογής της Εταιρείας) στο κοινό με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό, έναντι ή άνευ ανταλλάγματος, σε οποιοδήποτε υλικό (π.χ. cd, video, dvd κ.λπ.) ή άυλο (ψηφιακή μορφή για χρήση μέσω του Διαδικτύου ή μέσω κινητών τηλεφώνων, ringtones) φορέα και αν ενσωματωθεί και με εν γένει διάθεση στο κοινό έναντι ή άνευ ανταλλάγματος, κ.α.), ιβ) με τη διαφημιστική και χορηγική εκμετάλλευση του Κάστιγνκ ή του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου product placement) και των λοιπών τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει έργων, στα οποία θα ενσωματωθεί η εικόνα ή/και η φωνή και η εν γένει παρουσία/συμμετοχή του Υποψηφίου Συμμετέχοντος (ως σύνολο ή συρραφή αποσπασμάτων, κατ΄ επιλογή της Εταιρείας), καθώς και με τη χρήση της εικόνας ή/και της φωνής και της εν γένει παρουσίας/συμμετοχής του για σκοπούς διαφήμισης και εν γένει προώθησης και προβολής του Κάστιγνκ ή του Προγράμματος από την Εταιρεία ή/και προώθησης και προβολής του εν γένει προγράμματος του Σταθμού με κάθε ως άνω τρόπο (π.χ. τρέιλερ, backstage υλικό και φωτογραφικό υλικό που τυχόν ληφθεί κατά τη διάρκεια ή εξ αφορμής των γυρισμάτων για δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.λπ. μέσω διαδικτύου, στον Τύπο κ.λπ.) και ιγ) με την εκμετάλλευση με όλους τους προαναφερόμενους τρόπους και κατά την κρίση της Εταιρείας κάθε είδους ή φύσεως έργου ή ερμηνείας, που τυχόν ο Υποψήφιος Συμμετέχων παράγει κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Κάστιγνκ ή του Προγράμματος ή εξ αφορμής αυτής, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε τυχόν ιδιότητά του, είτε αυτά έχουν ενσωματωθεί σε κάποιο υλικό φορέα, είτε όχι, καθώς και κάθε υλικού (backstage, φωτογραφικού κ.λπ.) που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της παρούσας και της συμμετοχής του Υποψηφίου Συμμετέχοντος στο Κάστιγνκ ή στα Προγράμματα ή εξ αφορμής αυτών, κ.α. και τους λοιπούς όρους της παρούσας, η εν γένει εκτέλεση της παρούσας κατά τους όρους αυτής, η ομαλή εκτέλεση της Συμμετοχής του Υποψηφίου Συμμετέχοντος, η τήρηση υποχρεώσεων της Εταιρείας που προκύπτουν εκ του Νόμου και εν γένει η επιδίωξη και προστασία εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται ή συναρτώνται προς τη Συμμετοχή του Υποψηφίου Συμμετέχοντος, την παρούσα σύμβαση και προς τις συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των εμπορικών της συνεργατών και του Σταθμού και ιδ) την εξέταση του υλικού που εμπεριέχει στοιχεία της εικόνας ή/και της φωνής του Υποψηφίου Συμμετέχοντος σε συνδυασμό με το συνολικό του προφίλ ώστε να αποφασιστεί η επιλογή του ή μη για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, επιλογή που εναπόκειται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Νομική βάση της επεργασίας είναι:

 • Για τα δεδομένα σας (απλά και τυχόν ειδικά – «ευαίσθητα») που συλλέγουμε μέσω της συμπλήρωσης της Φόρμας Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ).
 • Eφόσον ο Υποψήφιος Συμμετέχων επιλεγεί για να συμμετάσχει στις επόμενες φάσεις του προγράμματος («pre-casting», «casting/bootcamp» ή και την τελική φάση του Προγράμματος «FAME STORY» και υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Αποδοχής Όρων Συμμετοχής με την οποία συγκατατίθεται στη μαγνητοσκόπηση (αποτύπωση εικόνας και ήχου – video κλπ.) και εκχωρεί τα δικαιώματα μετάδοσης και εκμετάλλευσης όλων των μαγνητοσκοπημένων δεδομένων εικόνας και ήχου μέσω της τηλεόρασης ή/και του διαδικτύου με τη μορφή τηλεοπτικής εκπομπής, αποσπασμάτων, φωτογραφιών ή και σποτ, κατά τα ανωτέρω, νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η σύμβαση και η συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ.. β΄και α΄ και 9 παρ. 2 εδ. α΄ΓΚΠΔ)
 • Τα απλά (μη «ειδικά») δεδομένα που περιλαμβάνονται στη Φόρμα Συμμετοχής ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας και για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης, για την καλύτερη προώθηση και προβολή του Προγράμματος. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Παραγωγού ή/και των Τηλεοπτικών Σταθμών  για την προώθηση τού τηλεοπτικού προγράμματος (άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ ΓΚΠΔ).
 • Με την προαιρετική συγκατάθεσή του Υποψηφίου Συμμετέχοντος (σύμφωνα με το άρ. 6 παρ.1 περ. α του ΓΚΠΔ), η Εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί τα χορηγούμενα προσωπικά δεδομένα (και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας) για μελλοντική επικοινωνία μαζί του, για τυχόν συμμετοχή του σε άλλο πρόγραμμα/προωθητική ενέργεια της Εταιρείας, τηρουμένων πάντα των αρχών της αναλογικότητας, της ελαχιστοποίησης και περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων και ορθολογικής χρήσης αυτών
 1. Αποδέκτες των Δεδομένων

 Αποδέκτες των δεδομένων του Υποψηφίου Συμμετέχοντος  κατά το μέτρο, στο βαθμό και μόνο κατά το απολύτως απαραίτητο μέρος που σχετίζονται με την εκάστοτε εκπλήρωση κάποιου από τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας, δύνανται να είναι:

(i) τα ειδικώς καθορισμένα αρμόδια όργανα και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας/των Τηλεοπτικών Σταθμών καθώς και η Διοίκηση της Εταιρείας/των Τηλεοπτικών Σταθμών, στο βαθμό και κατά το μέτρο που οι ως άνω αποδέκτες δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση σε όσα δεδομένα εκ των αναφερομένων υπό (2) ανωτέρω είναι απολύτως απαραίτητα κάθε φορά για την εκπλήρωση κάποιου από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της παρ.(3) ανωτέρω.

(ii) O Σταθμός, τα καθορισμένα αρμόδια όργανα και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτού, στο βαθμό και κατά το μέτρο που οι ως άνω αποδέκτες δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση σε όσα δεδομένα εκ των αναφερομένων είναι απολύτως απαραίτητα κάθε φορά για την εκπλήρωση κάποιου από τους επιδιωκόμενους σκοπούς του κεφ. (β) ανωτέρω.

(iii) Δημόσιες Αρχές, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις καθώς και, αρμόδιες αστυνομικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

(iv) εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας και των Τηλεοπτικών Σταθμών, οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα δεδομένα αυτά, αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση κάποιου από τους σκοπούς που περιγράφονται στο κεφ. (3) ανωτέρω, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και των Τηλεοπτικών Σταθμών, ενδεικτικά αναφερομένων των εξής αποδεκτών: τυχόν εξωτερικοί εργασιακοί ή άλλοι σύμβουλοι, τυχόν εξωτερικοί-συνεργάτες που προσφέρουν υπηρεσίες λογιστή, τυχόν εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, τυχόν ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας εμπορικών, εργασιακών ή άλλων εταιρικών δεδομένων.

(v) ο ως άνω αναφερόμενος δικαιούχος του FORMAT του Προγράμματος.

Ειδικώς σε ό,τι αφορά στα προσωπικά δεδομένα υπό (2) (ii) ανωτέρω, ο Υποψήφιος Συμμετέχων αποδέχεται, δηλώνει και συγκατατίθεται στο γεγονός ότι η Συμμετοχή του συνεπάγεται αναπόφευκτα την γνωστοποίηση των ως άνω προσωπικών του δεδομένων σε μη υπολογίσιμο αριθμό αποδεκτών, ήτοι στο τηλεοπτικό και ευρύτερο κοινό συμφώνως και προς τους όρους και τις μορφές εκμετάλλευσης του Κάστινγκ ή/και του Προγράμματος που αναφέρονται στην παρούσα.

 1. Χρόνος Τήρησης Δεδομένων- Κριτήρια Χρόνου διατήρησης

 Τα συλλεγέντα δεδομένα του Υποψηφίου Συμμετέχοντος τηρούνται από την Εταιρεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία μετάδοσης των Προγραμμάτων και για όσο περαιτέρω χρόνο είναι απαραίτητος σύμφωνα με τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων. Όλα τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Τα κριτήρια του χρόνου διατήρησης είναι τα ακόλουθα:

(i) η τήρηση εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας/των Τηλεοπτικών Σταθμών έναντι των Αρμοδίων Αρχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη δυνατότητα ανταπόκρισης της Εταιρείας σε οποιονδήποτε έλεγχο, ανά πάσα στιγμή, των αρμοδίων διοικητικών ή άλλων αρχών, περιλαμβανομένων των Αρχών Προστασίας Δεδομένων.

(ii) η προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας/των Τηλεοπτικών Σταθμών έναντι αξιώσεων του υποκειμένου των δεδομένων ή έναντι οιουδήποτε τρίτου ή για την δικαστική/εξώδικη προστασία και επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας/των τηλεοπτικών σταθμών έναντι του υποκειμένου ή έναντι οιουδήποτε τρίτου.

(iii) η δυνατότητα ανταπόκρισης της Εταιρείας/των Τηλεοπτικών Σταθμών σε οποιαδήποτε κλήση προς παροχή πληροφορίας από οποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή ή για την απόδειξη τέλεσης ποινικών αδικημάτων ή άλλης τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας εκ μέρους του Υποψηφίου Συμμετέχοντος.

(iv) η τήρηση αρχείου και την καταγραφή εργασιών και υποθέσεων της Εταιρείας/των Τηλεοπτικών Σταθμών.

(v) η τήρηση αρχείου που αφορά στις εργασίες της Εταιρείας/των Τηλεοπτικών Σταθμών και η  επεξεργασία των σχετικών δεδομένων για την εξαγωγή στατιστικών ή άλλων δεδομένων.

(vi) η δυνατότητα διαφύλαξης ζωτικών συμφερόντων τρίτων στο βαθμό που τα συμφέροντα αυτά εξαρτώνται από ή συνδέονται με τη σύναψη και εκτέλεση της παρούσας.

(vii) η δυνατότητα κατοχύρωσης, επ’ ονόματι της Εταιρείας/των Τηλεοπτικών Σταθμών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία δυνάμει της παρούσας.

Περαιτέρω, ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται ότι ειδικώς τα συλλεγέντα δεδομένα του κεφ. (2) (ii) τηρούνται από την Εταιρεία ή/και τον Σταθμό για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την νόμιμη επιδίωξη των συμφερόντων της Εταιρείας και των Τηλεοπτικών Σταθμών που σχετίζονται με την τήρηση σε οπτικοακουστικό αρχείο και εν γένει εκμετάλλευση των Προγραμμάτων.

 Ενημέρωση περί Άσκησης Δικαιωμάτων

 O Υποψήφιος Συμμετέχων ενημερώνεται ότι διατηρεί την δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 15 («δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και σε πληροφορίες επ’ αυτών»), 16 («δικαίωμα διόρθωσης»), 17 («δικαίωμα διαγραφής»-«δικαίωμα στη λήθη»), 18 («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), 20 («δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων») του Κανονισμού 2016/679, σύμφωνα με τους νόμιμους όρους άσκησης των δικαιωμάτων αυτών και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις νόμιμης υποβολής τους και νόμιμης ικανοποίησης των αιτημάτων αυτών, επιφυλασσομένης της Εταιρείας για την ολική ή μερική μη ικανοποίηση σχετικού αιτήματος, στις περιπτώσεις στις οποίες η μη ικανοποίηση αυτή επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του Νόμου.

 1. Επικοινωνία για ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων

 Για κάθε ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο Υποψήφιος Συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας καθώς και με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω, στην παράγραφο (1) της παρούσας.

 1. Δικαιώματα προσφυγής

 Ο Υποψήφιος Συμμετέχων ενημερώνεται ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά και να προσφύγει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, www.dpa.gr  και για την Κύπρο: Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, www.dataprotection.gov.cy ) σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων του ή σε περίπτωση εκ μέρους του νόμιμης και εύλογης αντίρρησης ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του αυτών. Οι δηλώσεις και πληροφορίες του παρόντος, ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται ότι παρέχονται πέραν της Εταιρείας και στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, oι οποίοι δικαιούνται να προβαίνουν -υπό την ιδιότητα τους ομοίως ως Υπευθύνων Επεξεργασίας κατόπιν διαβίβασης των δεδομένων από την Εταιρεία σε αυτούς στο πλαίσιο της εμπορικής τους σχέσης και στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων των Τηλεοπτικών Σταθμών αναφορικά με την εκμετάλλευση του Προγράμματος, σε όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί να υποχρεούνται να παράσχουν εκ νέου στον Υποψήφιο Συμμετέχοντα ξεχωριστή παροχή πληροφοριών του άρθρου 13 του ΓΚΠΔ (υποχρέωση που λογίζεται ότι έχει εκπληρωθεί με το παρόν και ισχύει εξίσου και για τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς), και χωρίς να υποχρεούνται να λάβουν οιαδήποτε περαιτέρω συγκατάθεση του Υποψηφίου Συμμετέχοντος αναφορικά με οποιαδήποτε εκ μέρους των Τηλεοπτικών Σταθμών πράξη επεξεργασίας από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα και υπό τους εκτιθέμενους όρους. Όπου στην παρούσα αναφέρεται η Εταιρεία [περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, της παρ. 2 περ.(δ)], θα ερμηνεύεται και ως ισχύον ευθέως και για τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, έστω και αν αυτό δεν επισημαίνεται ρητώς και ειδικώς. Η παρούσα, μετά του παρόντος όρου και των εδώ παρεχόμενων πληροφοριών, κοινοποιείται διαμέσου της Εταιρείας προς τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, ούτως ώστε τα ανωτέρω ισχύουν ρητώς και υπέρ των Τηλεοπτικών Σταθμών, οι οποίοι, κατά τα ήδη αναφερθέντα, δικαιούνται να προβαίνουν σε όλες τις εδώ αναφερόμενες επεξεργασίες υπό τους εδώ περιγραφόμενους όρους.

Scroll to Top